AngularjsIonic framework

ionic framework กับ AngularJS ดึง Instagram ด้วย #HashTag

คำสั่งแบบง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นพัฒนาแอพพลิเคชันแบบ Cross-Platform ด้วย ionic framework และ AngularJS ดึง API ของ instagram ผ่านการใช้ #HashTag ต่างๆ มาแสดงผล

ง่ายและเร็ว คือ คำนิยามสั้นของบทความนี้

ทบทวนบทเรียนย้อนหลังได้ที่

https://www.daydev.com/category/developer/angularjs

เราจะใช้ตัวอย่างของบทเรียนก่อนหน้านี้แบบเน้นๆ เลยในบทเรียนนี้คือ

เพียงเท่านั้นครับ รันคำสั่งสร้างแอพฯ เราขึ้นมาเลย

ionic start LoginSample sidemenu

ไปทำการสมัคร instagram API ให้เรียบร้อย

https://instagram.com/developer/clients/manage/

ionic-2-1

เราจะใช้ #HashTag และ Client_id ในการค้นหา รูปแบบการเรียก jSON Webservice คือ

https://api.instagram.com/v1/tags/ใส่ # ของคุณ/media/recent?client_id=ใส่ Client ID&count=200

ผมเลือกใช้ #DPUCuteGirl ของกลุ่มลูกศิษย์ที่มหาวิทยาลัยแล้วกัน

ระบบ API

แก้ไขไฟล์ ‘www/js/controller.js’ ให้เรียก Web Service โดยการประกาศ Header เรียก $Function เพิ่มคือ

angular.module('starter.controllers', [])
.controller('AppCtrl', function($scope, $ionicModal, $timeout, $ionicPopup, $http ,$location, $window) {

และแก้ไข ‘PlaylistsCtrl’ ใหม่เป็นดังนี้

.controller('PlaylistsCtrl', function($scope,$http, $location, $window) {
 $http.get("https://api.instagram.com/v1/tags/CleoCampaign/media/recent?client_id=5040fe7f8d1e44d8a89afb2918c13fbb&count=200")
 .success(function (response) {$scope.instagram = response.data;});
})

ภาพรวมของไฟล์เป็นแบบนี้ครับ

angular.module('starter.controllers', [])
.controller('AppCtrl', function($scope, $ionicModal, $timeout, $ionicPopup, $http ,$location, $window) {

 // With the new view caching in Ionic, Controllers are only called
 // when they are recreated or on app start, instead of every page change.
 // To listen for when this page is active (for example, to refresh data),
 // listen for the $ionicView.enter event:
 //$scope.$on('$ionicView.enter', function(e) {
 //});

 // Form data for the login modal
 $scope.loginData = {};

 // Create the login modal that we will use later
 $ionicModal.fromTemplateUrl('templates/login.html', {
  scope: $scope
 }).then(function(modal) {
  $scope.modal = modal;
 });

 // Triggered in the login modal to close it
 $scope.closeLogin = function() {
  $scope.modal.hide();
 };

 // Open the login modal
 $scope.login = function() {
  $scope.modal.show();
 };

 // Perform the login action when the user submits the login form
 $scope.doLogin = function() {
  console.log('Doing login', $scope.loginData);
		var request = $http({
        method: "post",
        url: "http://thedarkdev.com/project/api/login.php?access_token=CAACEdEose0cBAJG5nxyW",
        data: {
          username: $scope.loginData.username,
          password: $scope.loginData.password
        },
        headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded' }
      });
      request.success(function (data) {
        $scope.message = "Console : "+data;
				if(data=="false"){
					$scope.showAlertFail();	
				}else{
					$scope.showAlertSuccess();
				}
     });
 };
 
 $scope.showAlertFail = function() {
	  var alertPopup = $ionicPopup.alert({
		 title: 'Login Fail!',
		 template: 'Invalid Username and Password '
	  });
 };
 
 $scope.showAlertSuccess = function() {
	  var alertPopup = $ionicPopup.alert({
		 title: 'Login Success!',
		 template: 'Welcome Back: "'+ $scope.loginData.username +'"'
	  });
	  $scope.modal.hide();
 };
})

  

.controller('PlaylistsCtrl', function($scope,$http, $location, $window) {
 $http.get("https://api.instagram.com/v1/tags/dpucutegirl/media/recent?client_id={ใส่เอง}&count=200")
 .success(function (response) {$scope.instagram = response.data;});
})


.controller('PlaylistCtrl', function($scope, $stateParams) {
});

ไปแก้ไข Templates เล็กน้อยในการ ดึง มิติของ Array ใน JSON เช่น Caption มันจะต้องดึงทั้งหมด 3 ระดับ คือ

data.caption.text

ไฟล์ playlists.html ต้องเป็นดังนี้ครับ

<ion-view view-title="Instagram Daydev">
 <ion-content>
	<ion-list>
   <ion-item ng-repeat="data in instagram" href="#/app/playlists/{{data.id}}">
    {{data.caption.text}}
   </ion-item>
  </ion-list>
 </ion-content>
</ion-view>

อย่าลืมถ้ารันใน localhost มีปัญหา Allow-Control-Allow-Origin: *

นั่นเพราะมันเรียก HTTPRequest แบบ Cross Domain ไม่ได้ครับต้องตั้งค่า Allow-Control-Allow-Origin: * ก่อน วิธีที่ง่ายสุดก็คือ โหลด Add-on ของ Google Chrome ครับชื่อ “Allow-Control-Allow-Origin: *”

https://chrome.google.com/webstore/detail/allow-control-allow-origi/nlfbmbojpeacfghkpbjhddihlkkiljbi/related

ติดตั้งเสร็จ จะมีมุมขวา COR สีแดง ให้กด Allow เป็น สีเขียวครับ แอพเราจะทำงานได้สมบูรณ์ แสดงผลหน่อยจะเป็นดังตัวอย่าง

ionic-2-2

ทีนี้ก็ไปหา CardView สวยๆ มาวางที่ไฟล์ PlayLists.html ใน folder ‘www/templates’ ครับ ดูระดับของมิติบน array ให้ดีใน JSON ครับ

<ion-view view-title="Instagram Daydev">
 <ion-content>
	<ion-list>
    <div class="list card" ng-repeat="data in instagram" href="#/app/playlists/{{data.id}}">
		 <div class="item item-avatar">
			<img src="{{data.images.thumbnail.url}}">
			<h2>{{data.user.username}}</h2>
			<p>#{{data.tags}}</p>
		 </div>
		 <div class="item item-body">
			<img class="full-image" src="{{data.images.low_resolution.url}}">
			<p>
			 {{data.caption.text}}
			</p>
			<p>
			 <a href="#" class="subdued">{{data.likes.count}} Like</a>
			 <a href="#" class="subdued">{{data.comments.count}} Comments</a>
			</p>
		 </div>
		 <div class="item tabs tabs-secondary tabs-icon-left">
			<a class="tab-item" href="#">
			 <i class="icon ion-thumbsup"></i>
			 Like
			</a>
			<a class="tab-item" href="#">
			 <i class="icon ion-chatbox"></i>
			 Comment
			</a>
			<a class="tab-item" href="#">
			 <i class="icon ion-share"></i>
			 Share
			</a>
		 </div>
		</div>
  </ion-list>
 </ion-content>
</ion-view>

ทดสอบ

ionic-2-3

เลื่อนภาพสวยๆ

ionic-2-4

เสร็จเรียบร้อยครับ การดึง API ของ instagram ด้วย #HashTag ที่เป็น Web Service นั้นไม่เห็นยากตรงไหนเลยใช่ไหมครับเอาไปลองทำกันดู ล่ะกันสบายๆ ไปก่อนล่ะครับ

ทบทวนบทเรียนย้อนหลังได้ที่

https://www.daydev.com/category/developer/angularjs

 

Asst. Prof. Banyapon Poolsawas

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบ และการพัฒนาเกม วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท Daydev Co., Ltd, (เดย์เดฟ จำกัด)

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน