Information system

Information Systems ในเชิงกลยุทธด้านธุรกิจ

การวางแผนการจัดการระบบสารสนเทศในเชิงกลยุทธ ทำไมจึงต้องมีแผนกลยุทธกเพราะว่าสำหรับดำเนินการทางด้านธุรกิจนั้น เนื่องจากธุรกิจนั้นต้องมีการแข่งขัน มีสภาพของการแข่งขัน เมื่อมีการแข่งขันก็จะต้องทำให้ธุรกิจนั้นอยู่รอด ดังนั้นการที่จะอยู่รอดได้นั้นจะต้องมีกลยุทธ์เพื่อช่วยในการแข่งขัน

MIS

สิ่งแรกก่อนที่จะเข้าเรื่องกลยุทธประกอบแผนธุรกิจนั้น คุณจำเป็นต้องรู้จักแนวคิด Information Systems Framework สำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ

Information Systems Framework for Business Professionals

มีการจัดแบ่ง Information System ออกเป็น 5 ส่วน เพื่อที่จะทำให้นักธุรกิจเข้าใจภาพของ Information System ได้ง่ายขึ้น รวมถึงนักเทคโนโลยีสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายขึ้น

 • Information System
  เป็นศาสตร์ที่ได้รับการศึกษาทั้งในส่วนที่เป็นวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer science) และ ส่วนที่เป็นธุรกิจ (Business)
 • Management Challenges
  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางเรื่อง เทคโนโลยี กลยุทธ์ ความปลอดภัย เป็นการศึกษาว่าจะเอาสารสนเทศมาช่วยได้อย่างไร
 • Information Technologies
  สนใจทางด้านการพัฒนาตัวเทคโนโลยีที่จะเอามาใช้ เรื่อง Hardware Software เน้นในเรื่องของ technical detail ที่เกี่ยวของกับสารสนเทศที่สัมพันธ์กับด้านการจัดการ
 • Foundation Concepts
  เป็นแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของ Information System ในเชิงของธุรกิจ พวก System theory , Competitive Advantage , Strategy ต่างๆ รวมทั้งพวก E-Business
 • Development Processes
  เป็นแนวคิดที่จะศึกษา Information System ในเชิงการ apply พัฒนา element ให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ
 • Business Applications
  เป็นการใช้งานตัว Information System ที่รองรับความต้องการขององค์กรในระดับ operation หรือระดับ management

ทำไมแผนธุรกิจต้องใช้ระบบสารสนเทศ (Information System) เข้ามาช่วยเหลือ?

ปัจจัยด้าน Globalization

 • Industrial Economical Chang
  รูปแบบของตัวอุตสาหกรรมที่มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใช้คนจำนวนมาก ก็เปลี่ยนมาใช้เครื่องจักร automate เพื่อให้ต้นทุนในการจัดสร้างสินค้านั้นถูกลง
 • Organization Change
  องค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมอาจจะมีผู้บริหารหลายระดับตัดสินใจเป็น layer ลงมาทำให้เกิดความล้าช้าที่จะตอบสนองกับปัญหา  ถ้าใช้ระบบสารสนเทศก็จะทำให้ลักษณะขององค์กรที่เป็นสามเหลี่ยมสูง นั้นแบนราบมากขึ้น ลดlayerของการตัดสินใจในระดับการออกไป ทำให้ตอบสนองต่อปัญหาได้เร็วขึ้น

Ware House

เป้าหมายของการใช้สารสนเทศ (Goal of Information System)

 • Operational Efficiency
  ใช้ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้ทำงานได้เร็วและถูกต้องมากขึ้น ลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานของคน ใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วย เช่น การนำเข้าข้อมูลอาจจะใช้ Barcode RFID เข้ามาช่วย ทำให้ถูกต้องมากขึ้น
 • Functional Effectiveness
  เพิ่มผลผลิตจากฟังก์ชันการทำงานที่มีประสิทธิผล ทำให้สามารถควบคุมการผลิตได้
 • Quality Customer Service
  เพิ่มคุณภาพการให้บริการ เป็นผลจาก Operational Efficiency และ Functional Effectiveness คือเมื่อมีประสิทธิภาพในการทำงาน มีฟังก์ชันการทำงานที่มีประสิทธิผล ก็จะทำให้ได้บริการ หรือ สินค้าที่ดี มีคุณภาพ ลูกค้าพอใจ
 • Product Creation and Enhancement
  ช่วยให้มีสินค้าใหม่ๆแล้วก็ช่วยขยายผลิตภัณฑ์ได้ เช่น ในส่วนของ Sale ก็สามารถที่นำข้อมูลที่ได้จากการขายมาวิเคราะห์ว่าสินค้าประเภทไหน แบบไหน ได้รับความนิยม ก็จะสามารถผลิตออกมาได้ตามความต้องการ หรือ นำfeed back จากลูกค้ามาก็จะทำให้รู้ว่าลูกค้าต้องการสินแบบไหนก็นำมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการให้มากขึ้น พัฒนาให้ดีขึ้น
 • Altering the Basis of Competition
  ช่วยให้สร้างทางเลือกในการแข่งขัน  ตัวสารเทศสามารถที่จะ simulate ผลลัพธ์ทางธุรกิจได้  เช่น ระบบที่ช่วยในการตัดสินใจ ซึ่งจะมี model หรือ tools ช่วยในการวิเคราะห์ ซึ่ง model พวกนี้เมื่อมีการป้อนข้อมูลเข้าไปอาจจะสร้างความแตกต่างเพื่อที่ให้เห็นปัจจัยที่เปลี่ยนไปแล้วจะแสดงผลอย่างไร สิ่งที่ได้ตรงนี้จะช่วยทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นที่จะเลือก solution ไหนมาใช้กับธุรกิจ ที่จะทำให้ได้เปรียบ
 • Exploiting Business Opportunities
  สร้างโอกาสในการแข่งขันให้กับธุรกิจ คือถ้าเอาสารสนเทศมาใช้ก่อนก็จะทำให้ได้เปรียบในแง่ของการแข่งขัน ได้ส่วนแบ่งของการตลาดมาครอบครองก่อน ทำก่อนได้เปรียบ
 • Client Lock-In/Competitor Lock-Out
  ช่วยดึงลูกค้าและป้องกันคู่แข่งที่จะเข้ามาในตลาด

กลยุทธ (Strategy)

Strategy: plan to gain advantage over enemy  
แผนที่สร้างขึ้นเพื่อจะทำให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้

Business Strategy กลยุทธในเชิงธุรกิจ

A plan designed to help an organization outperform its competitors. 

 

เป็นแผนงานที่ออกแบบมาเพื่อช่วยองค์กรเพื่อจะทำให้ได้ผลลัพธ์ในทางปฎิบัติดีกว่าคู่แข่ง

Done by creating new opportunities, not beating rivals  

 

ช่วยสร้างโอกาสในการแข่งขัน คือการที่ธุรกิจมีกลยุทธ์ที่ดีก็จะทำให้มีลูกค้าใหม่ๆ ได้ตลาดใหม่ๆเกิดขึ้น ไม่ได้มุ่งหวังที่จะทำให้เกิดการทำลายล้างคู่แข่ง แต่ในทางปฎิบัติมันเป็นไปไม่ได้ เช่น พวกร้านขายของชำ กับ พวก Lotus จะเห็นว่าธุรกิจพวกนี้เอา IS มาใช้ได้โอกาสในการแข่งแต่ก็ทำให้ร้านขายของชำทั่วไปนั้นเจ๊งไป

การที่ธุรกิจจะสร้างกลยุทธ์ขึ้นมาได้นั้นตัวสารสนเทศจะมีส่วนช่วย ถือว่าเป็นเครื่องมือประเภทหนึ่ง สารสนเทศที่ช่วยในการสร้างกลยุทธ์ให้กับธุรกิจเราเรียกเป็น Strategic Information Systems

Strategic Information Systems (SIS)

Information systems that help seize opportunities. 

 

เป็นระบบสารสนเทศที่จะช่วยทำให้ธุรกิจสามารถที่จะช่วยสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นได้

Can be developed from scratch, or they can evolve from existing ISs.

สามารถที่จะพัฒนาขึ้นได้จากศูนย์คือจากไม่มีอะไรเลย หรืออาจจะสร้างจากตัวระบบที่มีอยู่
คำว่า กลยุทธ์ ในแง่ของธุรกิจมันก็มีความหมายที่แตกต่างว่าธุรกิจจะเอาจุดใดมาเป็นกลยุทธ์ เช่น ธุรกิจพยายามที่จะผลิตสินค้าใหม่ๆ  หรือ มีการสร้างโปรโมชันใหม่ๆเพื่อดึงลูกค้าให้อยู่ตลอด หรือพยายามหาจุดขายใหม่ๆ

Strategic Advantage: กลยุทธทำให้องค์กรแข็งแกร่งไปตามแนวทางที่ตั้งไว้

ในบทต่อไปจะเป็นการพูดถึงในแง่ว่า ทำไมต้องมีกลยุทธ์ ?

Asst. Prof. Banyapon Poolsawas

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบ และการพัฒนาเกม วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท Daydev Co., Ltd, (เดย์เดฟ จำกัด)

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน