m-commerce

  • Personal

    ตัวเลขคนไทยกับ e-Commerce มีเพิ่มขึ้นในปี 2012

    ตัวเลขคนไทยกับ e-Commerce มีเพิ่มขึ้นในปี 2012 คนไทยในปี 2011 – 2012 นี้มีอัตราการใช้งานระบบ e-Commerce ประมาณ 67% และ M-Commerce (Mobile Commerce) สูงถึง 34% เฉลี่ยรวมแล้วเป็นอัตราสูงสุดในเอเซีย ทำให้เราพอเดาแนวโน้มบางอย่างในประเทศไทยได้ว่าธุรกรรมบนมือถือ…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน