Beginning

ความแตกต่างระหว่างงานแฟ้ม ข้อมูลกับงานฐานข้อมูล

Traditional File Processing VS Database Systems ในสมัยก่อนนั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการนำกลับมาใช้บนระบบคอมพิวเตอร์จะอยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูลทั้งสิ้น  แต่เมื่อโลกมีการพัฒนามากขึ้น  ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บมีอยู่มากมาย การใช้แต่เพียงแฟ้มข้อมูลเท่านั้น  ไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป  จึงทำให้มีการนำเสนอแนวความคิดระบบฐานข้อมูลขึ้น เพื่อจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะทำได้

Traditional File Processing VS Database Systems

ข้อแตกต่างระหว่างแฟ้มข้อมูลกับฐานข้อมูล

1. ฐานข้อมูลมีส่วนการบรรยายโครงสร้างข้อมูลแยกจากฐานข้อมูล
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์และข้อมูลแยกกันโดยเด็ดขาดในระบบฐานข้อมูล
3. ฐานข้อมูลสนับสนุนการใช้งานของข้อมูล
4. การใช้ข้อมูลร่วมกันและการประมวลผล

 1. ฐานข้อมูลมีส่วนการบรรยายโครงสร้างข้อมูลแยกจากฐานข้อมูล
  ฐานข้อมูลมีส่วนการบรรยายโครงสร้างข้อมูลแยกจากฐานข้อมูลกล่าวคือ  ในระบบฐานข้อมูลนั้นมีส่วนที่เรียกว่า  แค็ตตาล็อก  (catalog) หรือพจนานุกรมข้อมูล  (Data  Dictionary)  ซึ่งเก็บรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของข้อมูลในฐานข้อมูลไว้  เช่น  ชนิดและรูปแบบของข้อมูลในฐานข้อมูล  และข้อจำกัดต่างๆ ที่มีต่อข้อมูลแต่ละส่วน  เป็นต้น  ในขณะที่แฟ้มข้อมูลจะเก็บรายละเอียดเหล่านี้ไว้ในส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานด้วยกันเลย  ซึ่งอาจกระจัด   กระจายไปอยู่ตามส่วนต่างๆ จึงทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้และปรับปรุงงาน
 2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์และข้อมูลแยกกันโดยเด็ดขาดในระบบฐานข้อมูล
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์และข้อมูลแยกกันโดยเด็ดขาดในระบบฐานข้อมูล  นั่นคือส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้จัดการข้อมูลจะถูกพัฒนาออกมา  ซึ่งเรียกกันว่า  ระบบจัดการฐานข้อมูล  ส่วนข้อมูลก็จะแยกอยู่ในส่วนของฐานข้อมูล  ซึ่งการแยกนี้เป็นการซ่อนรายละเอียดของการจัดการข้อมูลไว้จากตัวข้อมูล  เพื่อผู้ใช้จะได้ไม่ต้องยุ่งยากกับรายละเอียดของการจัดเก็บข้อมูล โดยให้ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือจัดการให้แทน  ซึ่งแตกต่างจากระบบแฟ้มข้อมูลที่จะรวมส่วนของโปรแกรมและข้อมูลไว้ด้วยกัน  ผลเสียก็คือ  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของข้อมูล  ส่วนของโปรแกรมก็จะต้องปรับตามไปด้วย  มิฉะนั้น  แฟ้มข้อมูลดังกล่าวก็จะไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก
 3. ฐานข้อมูลสนับสนุนการใช้งานของข้อมูล
  ฐานข้อมูลสนับสนุนการใช้งานของข้อมูลในหลายๆ รูปแบบผู้ใช้คนหนึ่งอาจจะต้องการรายงาน  หรือข้อสรุปของข้อมูลชุดหนึ่งในหลายๆ รูปแบบ  ทั้งแบบตาราง  แบบกราฟ และแบบบทความ  ซึ่งในส่วนนี้  ระบบจัดการฐานข้อมูลจะเป็นผู้ดูแลให้แก่ผู้ใช้  ส่วนในแนวคิดแบบแฟ้มข้อมูลนั้น  เมื่อผู้ใช้ต้องการรายงานแบบใหม่  ผู้ใช้จะต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ได้งานอย่างที่ต้องการ  ซึ่งค่อนข้างยุ่งยากและเสียเวลาในการใช้งานอย่างมาก
 4. การใช้ข้อมูลร่วมกันและการประมวลผล
  การใช้ข้อมูลร่วมกันและการประมวลผลการเปลี่ยนแปลงรายการแบบหลายผู้ใช้ (multiuser  transaction  processing)ระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับผู้ใช้หลายๆ คนพร้อมกัน ต้องมีการอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลในเวลาเดียวกันได้  โดยที่ระบบจะต้องจัดการข้อมูลให้แก่ผู้ใช้แต่ละคนอย่างถูกต้องด้วย  ถึงแม้ว่าผู้ใช้เหล่านั้นจะเรียกใช้ข้อมูลเดียวกัน  ณ  เวลาเดียวกัน ในระบบจัดการฐานข้อมูลจะต้องมีส่วนควบคุมการทำงานแบบพร้อมกัน  (Concurrency  Control) ซึ่งในการทำงานแบบแฟ้มข้อมูลจะไม่มีส่วนจัดการในเรื่องนี้

Asst. Prof. Banyapon Poolsawas

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบ และการพัฒนาเกม วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท Daydev Co., Ltd, (เดย์เดฟ จำกัด)

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน