Home / Posts Tagged "m-commerce"

ตัวเลขคนไทยกับ e-Commerce มีเพิ่มขึ้นในปี 2012 คนไทยในปี 2011 – 2012 นี้มีอัตราการใช้งานระบบ e-Commerce ประมาณ 67% และ M-Commerce (Mobile Commerce) สูงถึง 34% เฉลี่ยรวมแล้วเป็นอัตราสูงสุดในเอเซีย ทำให้เราพอเดาแนวโน้มบางอย่างในประเทศไทยได้ว่าธุรกรรมบนมือถือ อย่างการซื้อของออนไลน์ ซื้อตั๋วภาพยนตร์ผ่านสมาร์ทโฟนนั้น ได้กลายเป็นเรื่องธรรมดาของคนไทยไปแล้ว

ตัวเลขคนไทยกับ e-Commerce  มีเพิ่มขึ้นในปี 2012