Functional Business Areas

  • Information system

    ฟังก์ชันของธุรกิจกับ Information System

    สำหรับแต่ละองค์กรที่มีการใช้ ระบบการจัดการ สารสนเทศใหม่ๆ (Management Information System) ล้วนต้องเข้าใจฟังก์ชันการทำงานต่อไปนี้ ซึ่งล้วนแต่เป็นเป็นฟังก์ชันที่พบในระบบธุรกิจ ที่มีการใช้ระบบสารสนเทศ Information System ซึ่งได้แก่ Sale and Marketing, Manufacturing, Finance, Accounting และ Human…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน