Home / Posts Tagged "Web Services"

บทเรียนเบื้องต้นสำหรับผู้พัฒนาแอพพลิเคชัน Android กับการใช้งาน ListView แสดงค่า JSON แสดงผลรูปภาพ และทำ Intent Activity ส่งค่าไปอีกหน้าด้วย Android Studio

Service Oriented Architectures หรือ SOA ที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันนั้น เป็นคำที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง โดยที่พวกเราเองก็รู้จักแค่ว่า “นี่แหละ SOA” ไม่ก็ “นี่ไงรูปแบบ SOA” โดยที่ไม่ได้รู้ลึกถึงหลักการ หรือ รูปแบบองค์ความรู้ที่แท้จริงของมันว่าอะไรคือสิ่งที่มันเป็น SOA และ อะไรไม่ใช่ SOA

Service Oriented Architecture