Home / Posts Tagged "python list"

ชุดข้อมูลแบบ tuple() เป็นชุดข้อมูลที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกับ list() สามารถเก็บข้อมูลภายในหลายจำนวนในตัวแปรชุดเดียวกัน โดยมีอ้างถึงข้อมูลผ่านการเรียก Index ของชุดข้อมูลภายใน