Home / Posts Tagged "py"

บทเรียนการติดตั้ง Framework สำหรับพัฒนาโปรแกรมภาษา Python ด้วย Pydev ผ่านการติดตั้ง Environment บน Eclipse สำหรับเขียน GUI และ Django ทำเว็บแอพพลิเคชัน

บทเรียนการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา Python สำหรับตรวจสอบ Condition เงื่อนไขอย่าง If Then Else และการวน Loop เพื่อทำคำสั่งซ้ำสำหรับผู้เริ่มต้น