Home / Posts Tagged "Game Console"

นี่คือเรื่องจริงที่ได้เกิดขึ้นไปแล้ว และน่าจะถูกใจเหล่านักเล่นเกมทั่วโลกเมื่อ Game Console ได้สร้างนวัตกรรมกับเทคโนโลยี Cloud Computing หลังจากที่เปลี่ยน Software ไปเป็นบริการ หรือ Service แล้ว ด้านตลาดเทคโนโลยีของเกม ก็ได้เปลี่ยนเกมที่เราซื้อใน รูปแบบสินค้าหรือซอฟต์แวร์ไปเป็นบริการเช่นกัน ซึ่งนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนี้ เป็นอีกแนวคิดที่ตอบโจทย์ ทั้งด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ

OnLive: Game On-Demand