Home / Posts Tagged "Ecommerce"

ตัวเลขคนไทยกับ e-Commerce มีเพิ่มขึ้นในปี 2012 คนไทยในปี 2011 – 2012 นี้มีอัตราการใช้งานระบบ e-Commerce ประมาณ 67% และ M-Commerce (Mobile Commerce) สูงถึง 34% เฉลี่ยรวมแล้วเป็นอัตราสูงสุดในเอเซีย ทำให้เราพอเดาแนวโน้มบางอย่างในประเทศไทยได้ว่าธุรกรรมบนมือถือ อย่างการซื้อของออนไลน์ ซื้อตั๋วภาพยนตร์ผ่านสมาร์ทโฟนนั้น ได้กลายเป็นเรื่องธรรมดาของคนไทยไปแล้ว

ตัวเลขคนไทยกับ e-Commerce  มีเพิ่มขึ้นในปี 2012

 

มีการกล่าวถึงกระแสของเทคโนโลยี Cloud Computing กันมากขึ้น ทำให้เกิดความตื่นตัวทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ โดยคาดการณ์ว่า จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนภายในอีก 3-5 ปีข้างหน้า และที่น่าจับตามองไปกว่านั้นคือ เทคโนโลยีดังกล่าวอาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของโมเดลธุรกิจทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในอนาคต

Cloud Computing จุดเปลี่ยนสำคัญของธุรกิจไอที