Home / Posts Tagged "SQL"

คราวนี้ก็ได้เวลามาพูดเรื่องยากกันสักนิดเกี่ยวกับ Facebook SDK และ Open Graph API ครับ ไอ้ที่ยากก็คือรอบนี้จะเป็นการรู้จัก FQL Query นั่นเองครับ

สำหรับผู้ใช้ฐานข้อมูล MySQL บ่อยๆ ในเวอร์ชันหลังๆ อย่างเวอร์ชัน 5 จะมีการทำ “หลุมดำ” หรือที่เรียกว่า The BlackHole Storage ที่มีลักษณะเหมือน หลุมดำ จริงๆครับคือดูดทุกสิ่งเข้าไป แต่ก็ไม่เคยรู้ว่าสิ่งที่ดูดไปนั้นอยู่ที่ไหน

The BlackHole Storage

เทคนิคการใช้ query ให้มีประสิทธิภาพ สามารถทำได้โดย - การใช้ UNION ถ้ามั่นใจว่า ผลลัพธ์ที่ได้ ไม่มีการซ้ำกันแน่นอน ให้ใช้ UNION ALL เพราะจะประมวลผลเร็วกว่า UNION- การใช้ UNION ควรกำหนดให้ query ที่คาดว่าจะมีข้อมูลซ้ำกันมากๆ UNION กันไปก่อน เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการประมวลผล- การใช้ AND ควรกำหนดเงื่อนไขที่ให้คำตอบเป็นจริงน้อยที่สุดไว้ในส่วนแรก เพราะเมื่อเจอ คำตอบที่เป็นเท็จ ก็จะไม่ตรวจสอบเงื่อนไขถัดไปแล้ว- การใช้ OR ควรกำหนดเงื่อนไขที่ให้คำตอบเป็นจริงมากที่สุดไว้ในส่วนแรก เพราะเมื่อเจอ คำตอบที่เป็นจริง ก็จะไม่ตรวจสอบเงื่อนไขถัดไปแล้ว- ถ้าต้องการเลือก ข้อมูลทั้งหมด ที่มีค่าข้อมูลไม่ซ้ำกัน ให้ใช้ DISTINCT เพราะจะประมวลผลได้เร็วกว่า GROUP BY- ควรหลีกเลี่ยงการใช้คำสั่ง SELECT *

READ MORE
POST TAGS:

คุณสมบัติของค่าข้อมูล null มีหลักดังต่อไปดังนี้ - แสดงถึงคอลัมน์ที่ไม่ทราบค่าข้อมูล ( UNKNOWN )- ถ้ามี ค่าข้อมูล NULL อยู่ในการคำนวณ ผลลัพธ์ท่ได้จะเป็น NULL- ถ้ามี ค่าข้อมูล NULL อยู่ในการรวมค่า string จะได้ผลลัพธ์เป็น NULL- สามารถจัดกลุ่ม ค่าข้อมูล NULL ได้ด้วยคำสั่ง GROUP BY- การใช้เงื่อนไข WHERE หรือ HAVING ใน column ที่มีค่าข้อมูล NULL จะไม่นำข้อมูลของแถวนั้นมาแสดงผล- การใช้คำสั่ง INNER JOIN ใน column ที่มี ค่าข้อมูล NULL จะไม่นำข้อมูลของแถวน้นมาแสดงผล- การใช้เงื่อนไขกับ

READ MORE
POST TAGS:

  ชนิดข้อมูลของ SQL ชนิดข้อมูลของ sql มีหลายประเภท ได้แก่ character ใช้จัดเก็บตัวอักษรที่แน่นอน ( ใช้ 1 byte ต่อ 1 ตัวอักษร ), character varying ใช้จัดเก็บตัวอักษร( ใช้ 1 byte ต่อ 1 ตัวอักษร ),  national character ใช้จัดเก็บตัวอักษรที่แน่นอน ( ใช้ 2 bytes ต่อ 1 ตัวอักษร ),national character varying ใช้จัดเก็บตัวอักษร ( ใช้ 2 bytes ต่อ 1

READ MORE
POST TAGS: