Home / Posts Tagged "angularjs controller"

บทเรียน AngularJS กับการทำ ng-repeat ร่วมกับ HTML Tag table หรือ ตารางครับโดยบทเรียนนี้จะเป็นการกำหนด Controller เป็นไฟล์ Javascript ที่เรียกภายนอกครับ