Home / Posts Tagged "2d game"

บทเรียนการควบคุม KinematicBody2D ให้สามารถควบคุมตัวละครแบบ Full Movement Character พร้อม Node ของ Static Platform สำหรับสร้างเกม 2D บน Godot Engine

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นบทเรียนการพัฒนาเกม 2 มิติบน Unity รูปแบบง่าย ด้วยภาษา C# และการใช้ฟังก์ชันการควบคุมตัวละคร ประกอบการทำงานแบบ OOP

ขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชันเกมบน iPhone ด้วย Sprite Kit สำหรับการเคลื่อนฉาก Background ของเกมให้เคลื่อนไปมาจากตำแหน่งขวาไปซ้ายของฉากในเกมประกอบกับซ้อนตัวละคร 

วิธีการพัฒนาเกมบน iPhone ด้วย Sprite Kit ตอนที่ 3 กับการสร้างกระสุนในเกม Shooting ให้ยิงใส่ศัตรูเพื่อศึกษา การทำงานของ Collision Detect ในเกมครับ

สำหรับ XCode เวอร์ชัน 5 เป็นต้นไปที่มี iOS7 ตามมาด้วยนั้นจะมี Sample Project ที่เรียกว่า Sprite Kit สำหรับสร้างเกม แบบ 2D Game Development มาด้วย