Home / Mean Stack  / MongoDB

รูปแบบของ Lab ครั้งนี้เป็นการพัฒนา Line Bot หรือเจ้า Chat Bot ที่ตอบโต้เราใน Line ผ่าน Message API แต่สิ่งที่เพิ่มมาคือสอนให้มันจดจำว่าครั้งต่อไปจะตอบอะไรเรา

บทเรียนนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ MEAN Stack ที่กำลังฮิตกัน โดยจะเป็นการใช้ AngularJS ร่วมกับ MongoDB ผ่าน Service ฟรีของอย่าง MongoLab.com