Home / Developer  / Programming Language  / Python

หลังจากตั้งค่า Python บน Eclipse ด้วย Pydev ไปแล้วบทเรียนนี้จะเป็นการเริ่มต้นสร้าง Project ใหม่สำหรับการเขียนโปรแกรม Python สำหรับรูปแบบ GUI และ DJango

บทเรียนการติดตั้ง Framework สำหรับพัฒนาโปรแกรมภาษา Python ด้วย Pydev ผ่านการติดตั้ง Environment บน Eclipse สำหรับเขียน GUI และ Django ทำเว็บแอพพลิเคชัน

บทเรียนการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา Python สำหรับตรวจสอบ Condition เงื่อนไขอย่าง If Then Else และการวน Loop เพื่อทำคำสั่งซ้ำสำหรับผู้เริ่มต้น

ชุดข้อมูลแบบ tuple() เป็นชุดข้อมูลที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกับ list() สามารถเก็บข้อมูลภายในหลายจำนวนในตัวแปรชุดเดียวกัน โดยมีอ้างถึงข้อมูลผ่านการเรียก Index ของชุดข้อมูลภายใน

บทเรียนการจัดการเกี่ยวกับอักขระ หรือประโยคต่างๆที่เป็น Data Type ประเภท String ด้วยภาษา Python สำหรับผู้เริ่มต้นพัฒนาโปรแกรม เพื่อทำความเข้าใจจากภาษา Python

ภาษาโปรแกรม Python หรือภาษาอื่นๆ อย่าง PASCAL, JAVA หรือภาษา C/C++ มีรูปแบบการรับค่า Input จากแป้นพิมพ์บนคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์มาเก็บไว้ในตัวแปร ทั้ง อักขระ หรือ ตัวเลข เพื่อใช้สำหรับประมวลผล

โปรแกรมที่ติดมากับ Python นั้นคือ Python Shell เวอร์ชัน 3.5.0 ในตัวยอ่างบทเรียนนี้จะเป็นการใช้งาน Python shell เบื้องต้น สำหรับการใช้งานสำหรับมือใหม่

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม และสภาพแวดล้อมสำหรับเริ่มต้นพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรม Python สำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม เพื่อศึกษาการทำงานโครงสร้างภาษา Python