Home / Developer  / Ionic framework

บทความนี้จะเป็นตัวอย่างในการนำป้ายโฆษณา Admob ของ Google ไปติดไว้ในแอพพลิเคชันที่พัฒนาด้วย ionic framework ของเราสำหรับสร้างรายได้

POST TAGS:

ตัวอย่างในบทเรียนนี้จะเป็นการใช้ Facebook SDK สำหรับสร้างปุ่ม Facebook Login ร่วมกับ ionic framework ด้วย AngularJS เบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนา Hybrid Apps ร่วมกับ Facebook

ตัวอย่างรวบยอดของการใช้งาน ionic framework ร่วมกับ YouTube API V3 ในการดึงข้อมูล Playlist รายการต่างๆ มาแสดงผลเป็นแอพพลิเคชันดูหนัง

ในบทเรียนนี้จะเป็นการใช้ Ionic Framework สร้างและออกแบบแอพพลิเคชันประเภท EBook หรือ Book Store ผ่านสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตด้วย AngularJS และ JSON

คำสั่งแบบง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นพัฒนาแอพพลิเคชันแบบ Cross-Platform ด้วย ionic framework และ AngularJS ดึง API ของ instagram ผ่านการใช้ #HashTag ต่างๆ มาแสดงผล

บทเรียนการเขียนโปรแกรมด้วย AngularJS ร่วมกับ ionic framework เบื้องต้นสำหรับการนำ CardView มาแสดงผลบนแอพพลิเคชันของเราให้เหมือน Facebook ทำงานร่วมกับ Json

Lab ทดสอบการพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย ionic framework ร่วมกับการเรียก jsonp และ ใช้งาน Angularjs เริ่มต้นจากตัวอย่าง Tutorial ของเว็บไซต์ ionic framework