Home / Developer  / Angularjs

บทความนี้จะเป็นตัวอย่างในการนำป้ายโฆษณา Admob ของ Google ไปติดไว้ในแอพพลิเคชันที่พัฒนาด้วย ionic framework ของเราสำหรับสร้างรายได้

POST TAGS:

ตัวอย่างในบทเรียนนี้จะเป็นการใช้ Facebook SDK สำหรับสร้างปุ่ม Facebook Login ร่วมกับ ionic framework ด้วย AngularJS เบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนา Hybrid Apps ร่วมกับ Facebook

ตัวอย่างรวบยอดของการใช้งาน ionic framework ร่วมกับ YouTube API V3 ในการดึงข้อมูล Playlist รายการต่างๆ มาแสดงผลเป็นแอพพลิเคชันดูหนัง

ในบทเรียนนี้จะเป็นการใช้ Ionic Framework สร้างและออกแบบแอพพลิเคชันประเภท EBook หรือ Book Store ผ่านสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตด้วย AngularJS และ JSON

บทเรียนนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ MEAN Stack ที่กำลังฮิตกัน โดยจะเป็นการใช้ AngularJS ร่วมกับ MongoDB ผ่าน Service ฟรีของอย่าง MongoLab.com 

คำสั่งแบบง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นพัฒนาแอพพลิเคชันแบบ Cross-Platform ด้วย ionic framework และ AngularJS ดึง API ของ instagram ผ่านการใช้ #HashTag ต่างๆ มาแสดงผล

บทเรียนการเขียนโปรแกรมด้วย AngularJS ร่วมกับ ionic framework เบื้องต้นสำหรับการนำ CardView มาแสดงผลบนแอพพลิเคชันของเราให้เหมือน Facebook ทำงานร่วมกับ Json

รอบนี้จะเป็นการนำคำสั่ง ng-include มาใช้ร่วมกับ AngularJS ครับ เพียงแค่จะเปลี่ยนเรื่องของ Layout เล็กน้อยเพราะเอา MDL  (Material Design Lite) มาปรับแต่งกัน

บทเรียน AngularJS กับตัวอย่างการส่ง Parameter ของข้อมูลด้วย id แล้วทำการ Edit ข้อมูลเพื่อ Update ไปยัง MySQL สำหรับผู้เริ่มต้นแบบง่ายๆ สบายๆ พร้อมตัวอย่าง

บทเรียนการส่ง Parameter ด้วย AngularJS แบบ GET Method ไปบน URL รูปแบบของ AngularJS ต้องใช้ $location มาใช่ร่วมกับ $scope ในการรับค่า Paramter ที่ GET ไป

บทเรียน AngularJS กับการส่งข้อมูลจาก Form ด้วย POST Method ผ่าน Web Service ไปเก็บลงในฐานข้อมูล MySQL แบบง่าย พร้อม Validation Form ที่มีมาพร้อม AngularJS

การใช้ AngularJS สร้าง Web Application แบบ MVC โดยใช้ View และ Controller เบื้องต้นให้เรียก JSON ส่วนของ Web Service มาแสดงบน ng-repeat สำหรับผู้เริ่มต้น

บทเรียน AngularJS กับการทำ ng-repeat ร่วมกับ HTML Tag table หรือ ตารางครับโดยบทเรียนนี้จะเป็นการกำหนด Controller เป็นไฟล์ Javascript ที่เรียกภายนอกครับ

บทเรียนการใช้งาน ng-repeat สำหรับวน Object ที่ Binding อยู่ใน html หรือ controller เชิง Key Values ให้ออกมาแสดงผลหน้าเว็บไซต์ด้วย AngularJS ครับรับ