Home / 2017 / November

ตัวอย่างการพัฒนา IoT สำหรับวัดค่าความชื้นบอกสถานะ และเก็บข้อมูลความชื้นด้วย Firebase แบบ RealTime Database ผ่าน Arduino

บทเรียนการเขียนแอพพลิเคชัน​ ควบคุม Arduino ด้วย Android ผ่าน Firebase RealTime Database สำหรับผู้เริ่มต้นการทำ IoT เพื่อศึกษาการทำงาน

บทเรียนการพัฒนา IoT ด้วย Arduino ร่วมกับการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย NodeMCU เพื่อส่งสัญญาณการเปิดปิดสถานะ 0 และ 1 ไปยัง Firebase

POST TAGS:

Iot หรือ Internet of Thing คือแนวคิดในการเชื่อมโยงอุปกรณ์ทุกสิ่งให้สื่อสารกันได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในบทเรียนนี้จะมาเริ่มต้นกัน