Home / 2016 / December

รีวิว SDK สำหรับทำ Augmented Reality หรือ AR โดยไม่ใช้ Marker (Markerless) ใช้แค่ระบบระบุตำแหน่งพิกัดLocation Service บน Unity 3D อย่างง่ายผ่าน Kudan SDK

วีดีโอบันทึกการสอนในรายวิชา GT306 การออกแบบสภาาพแวดล้อมและระดับ (Level Design) สาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์