Home / 2015 / October

บทเรียนนี้จะเป็นการพัฒนาแนวทางของการทำ Single Page Application (SPA) อย่างง่ายด้วย Node JS และ Express JS สำหรับผู้เริ่มต้นได้ศึกษาการทำงานของ Mean Stack

บทเรียนนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ MEAN Stack ที่กำลังฮิตกัน โดยจะเป็นการใช้ AngularJS ร่วมกับ MongoDB ผ่าน Service ฟรีของอย่าง MongoLab.com 

ตัวอย่างการใช้งาน Parse.com ในการ Query ข้อมูลในระบบ Cloud พัฒนาร่วมกับการเขียนแอพพลิเคชัน  Android ด้วย Android Studio เพื่อใช้ข้อมูลเป็นระบบหลังบ้าน

หลังจากตั้งค่า Python บน Eclipse ด้วย Pydev ไปแล้วบทเรียนนี้จะเป็นการเริ่มต้นสร้าง Project ใหม่สำหรับการเขียนโปรแกรม Python สำหรับรูปแบบ GUI และ DJango

บทเรียนการติดตั้ง Framework สำหรับพัฒนาโปรแกรมภาษา Python ด้วย Pydev ผ่านการติดตั้ง Environment บน Eclipse สำหรับเขียน GUI และ Django ทำเว็บแอพพลิเคชัน

บทเรียนการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา Python สำหรับตรวจสอบ Condition เงื่อนไขอย่าง If Then Else และการวน Loop เพื่อทำคำสั่งซ้ำสำหรับผู้เริ่มต้น

บทเรียนสำหรับคนที่ต้องการสร้างระบบ Push Notification บนระบบปฏิบัติการ Android ผ่าน Android Studio ร่วมกับระบบเว็บไซต์ Cloud ของ Parse.com มาพัฒนาใช้ร่วมกัน

ชุดข้อมูลแบบ tuple() เป็นชุดข้อมูลที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกับ list() สามารถเก็บข้อมูลภายในหลายจำนวนในตัวแปรชุดเดียวกัน โดยมีอ้างถึงข้อมูลผ่านการเรียก Index ของชุดข้อมูลภายใน

คำสั่งแบบง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นพัฒนาแอพพลิเคชันแบบ Cross-Platform ด้วย ionic framework และ AngularJS ดึง API ของ instagram ผ่านการใช้ #HashTag ต่างๆ มาแสดงผล

การเขียนแอพพลิเคชันบนแพลตฟอร์ม Android ด้วย Android Studio ในการดึงข้อมูล JSON Webservice และโหลดรูปภาพ Image จาก Serve ผ่าน Cache เพิ่มความเร็ว ด้วย Volley