Home / 2015 / April

บทเรียนตัวอย่างต่อเนื่องจากการ นำโมเดล 3 มิติของเราที่ Rigged แล้วมาใช้ในเกมโดยบทเรียนนี้จะเป็นการเขียนเกม 3 มิติด้วย Unity 3D การใช้ Animator Controller 

หากต้องการพัฒนาเกม 3 มิติด้วย Unity อาจจะอยากนำโมเดล 3 มิติที่เราปั้นสำเร็จมาแล้วจาก Blender หรือ AutoDesk 3DMax มาใช้สามารถทำได้โดยการปรับ Humanoid ได้ครับ 

POST TAGS:

บทเรียนง่ายๆ สำหรับการใช้งาน SMS ร่วมกับแอพพลิเคชัน Android ให้ส่งข้อความไปยังหมายเลขที่ต้องการได้ หรือเอาไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อื่นๆ ในการส่งข้อความ SMS

วิธีการง่ายๆ สำหรับการทำระบบ กลางวัน และกลางคืน (Day & Night) บน Unity 3D ด้วยภาษา C# ใช้หลักการหมุน หรือ Rotate ตัว Directional Light แบบง่ายครับ

บทเรียนในรอบนี้คือ Unity 5 สำหรับสร้างเกม 3D ร่วมกับเทคโนโลยี Augmented Reality หรือ AR ร่วมกับ SDK ของ Vuforia กับตัวอย่างที่ปราศจากการเขียนโปรแกรม 

Lab ทดสอบการพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย ionic framework ร่วมกับการเรียก jsonp และ ใช้งาน Angularjs เริ่มต้นจากตัวอย่าง Tutorial ของเว็บไซต์ ionic framework

บทเรียนเบื้องต้นสำหรับผู้พัฒนาแอพพลิเคชัน Android กับการใช้งาน ListView แสดงค่า JSON แสดงผลรูปภาพ และทำ Intent Activity ส่งค่าไปอีกหน้าด้วย Android Studio