Information system

Information Systems ในเชิงกลยุทธด้านธุรกิจ

VN:F [1.9.22_1171]
VN:F [1.9.22_1171]

การวางแผนการจัดการระบบสารสนเทศในเชิงกลยุทธ ทำไมจึงต้องมีแผนกลยุทธกเพราะว่าสำหรับดำเนินการทางด้านธุรกิจนั้น เนื่องจากธุรกิจนั้นต้องมีการแข่งขัน มีสภาพของการแข่งขัน เมื่อมีการแข่งขันก็จะต้องทำให้ธุรกิจนั้นอยู่รอด ดังนั้นการที่จะอยู่รอดได้นั้นจะต้องมีกลยุทธ์เพื่อช่วยในการแข่งขัน

MIS

สิ่งแรกก่อนที่จะเข้าเรื่องกลยุทธประกอบแผนธุรกิจนั้น คุณจำเป็นต้องรู้จักแนวคิด Information Systems Framework สำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ

Information Systems Framework for Business Professionals

มีการจัดแบ่ง Information System ออกเป็น 5 ส่วน เพื่อที่จะทำให้นักธุรกิจเข้าใจภาพของ Information System ได้ง่ายขึ้น รวมถึงนักเทคโนโลยีสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายขึ้น

 • Information System
  เป็นศาสตร์ที่ได้รับการศึกษาทั้งในส่วนที่เป็นวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer science) และ ส่วนที่เป็นธุรกิจ (Business)
 • Management Challenges
  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางเรื่อง เทคโนโลยี กลยุทธ์ ความปลอดภัย เป็นการศึกษาว่าจะเอาสารสนเทศมาช่วยได้อย่างไร
 • Information Technologies
  สนใจทางด้านการพัฒนาตัวเทคโนโลยีที่จะเอามาใช้ เรื่อง Hardware Software เน้นในเรื่องของ technical detail ที่เกี่ยวของกับสารสนเทศที่สัมพันธ์กับด้านการจัดการ
 • Foundation Concepts
  เป็นแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของ Information System ในเชิงของธุรกิจ พวก System theory , Competitive Advantage , Strategy ต่างๆ รวมทั้งพวก E-Business
 • Development Processes
  เป็นแนวคิดที่จะศึกษา Information System ในเชิงการ apply พัฒนา element ให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ
 • Business Applications
  เป็นการใช้งานตัว Information System ที่รองรับความต้องการขององค์กรในระดับ operation หรือระดับ management

ทำไมแผนธุรกิจต้องใช้ระบบสารสนเทศ (Information System) เข้ามาช่วยเหลือ?

ปัจจัยด้าน Globalization

 • Industrial Economical Chang
  รูปแบบของตัวอุตสาหกรรมที่มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใช้คนจำนวนมาก ก็เปลี่ยนมาใช้เครื่องจักร automate เพื่อให้ต้นทุนในการจัดสร้างสินค้านั้นถูกลง
 • Organization Change
  องค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมอาจจะมีผู้บริหารหลายระดับตัดสินใจเป็น layer ลงมาทำให้เกิดความล้าช้าที่จะตอบสนองกับปัญหา  ถ้าใช้ระบบสารสนเทศก็จะทำให้ลักษณะขององค์กรที่เป็นสามเหลี่ยมสูง นั้นแบนราบมากขึ้น ลดlayerของการตัดสินใจในระดับการออกไป ทำให้ตอบสนองต่อปัญหาได้เร็วขึ้น

Ware House

เป้าหมายของการใช้สารสนเทศ (Goal of Information System)

 • Operational Efficiency
  ใช้ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้ทำงานได้เร็วและถูกต้องมากขึ้น ลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานของคน ใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วย เช่น การนำเข้าข้อมูลอาจจะใช้ Barcode RFID เข้ามาช่วย ทำให้ถูกต้องมากขึ้น
 • Functional Effectiveness
  เพิ่มผลผลิตจากฟังก์ชันการทำงานที่มีประสิทธิผล ทำให้สามารถควบคุมการผลิตได้
 • Quality Customer Service
  เพิ่มคุณภาพการให้บริการ เป็นผลจาก Operational Efficiency และ Functional Effectiveness คือเมื่อมีประสิทธิภาพในการทำงาน มีฟังก์ชันการทำงานที่มีประสิทธิผล ก็จะทำให้ได้บริการ หรือ สินค้าที่ดี มีคุณภาพ ลูกค้าพอใจ
 • Product Creation and Enhancement
  ช่วยให้มีสินค้าใหม่ๆแล้วก็ช่วยขยายผลิตภัณฑ์ได้ เช่น ในส่วนของ Sale ก็สามารถที่นำข้อมูลที่ได้จากการขายมาวิเคราะห์ว่าสินค้าประเภทไหน แบบไหน ได้รับความนิยม ก็จะสามารถผลิตออกมาได้ตามความต้องการ หรือ นำfeed back จากลูกค้ามาก็จะทำให้รู้ว่าลูกค้าต้องการสินแบบไหนก็นำมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการให้มากขึ้น พัฒนาให้ดีขึ้น
 • Altering the Basis of Competition
  ช่วยให้สร้างทางเลือกในการแข่งขัน  ตัวสารเทศสามารถที่จะ simulate ผลลัพธ์ทางธุรกิจได้  เช่น ระบบที่ช่วยในการตัดสินใจ ซึ่งจะมี model หรือ tools ช่วยในการวิเคราะห์ ซึ่ง model พวกนี้เมื่อมีการป้อนข้อมูลเข้าไปอาจจะสร้างความแตกต่างเพื่อที่ให้เห็นปัจจัยที่เปลี่ยนไปแล้วจะแสดงผลอย่างไร สิ่งที่ได้ตรงนี้จะช่วยทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นที่จะเลือก solution ไหนมาใช้กับธุรกิจ ที่จะทำให้ได้เปรียบ
 • Exploiting Business Opportunities
  สร้างโอกาสในการแข่งขันให้กับธุรกิจ คือถ้าเอาสารสนเทศมาใช้ก่อนก็จะทำให้ได้เปรียบในแง่ของการแข่งขัน ได้ส่วนแบ่งของการตลาดมาครอบครองก่อน ทำก่อนได้เปรียบ
 • Client Lock-In/Competitor Lock-Out
  ช่วยดึงลูกค้าและป้องกันคู่แข่งที่จะเข้ามาในตลาด

กลยุทธ (Strategy)

Business Strategy กลยุทธในเชิงธุรกิจ

 

เป็นแผนงานที่ออกแบบมาเพื่อช่วยองค์กรเพื่อจะทำให้ได้ผลลัพธ์ในทางปฎิบัติดีกว่าคู่แข่ง

 

ช่วยสร้างโอกาสในการแข่งขัน คือการที่ธุรกิจมีกลยุทธ์ที่ดีก็จะทำให้มีลูกค้าใหม่ๆ ได้ตลาดใหม่ๆเกิดขึ้น ไม่ได้มุ่งหวังที่จะทำให้เกิดการทำลายล้างคู่แข่ง แต่ในทางปฎิบัติมันเป็นไปไม่ได้ เช่น พวกร้านขายของชำ กับ พวก Lotus จะเห็นว่าธุรกิจพวกนี้เอา IS มาใช้ได้โอกาสในการแข่งแต่ก็ทำให้ร้านขายของชำทั่วไปนั้นเจ๊งไป

การที่ธุรกิจจะสร้างกลยุทธ์ขึ้นมาได้นั้นตัวสารสนเทศจะมีส่วนช่วย ถือว่าเป็นเครื่องมือประเภทหนึ่ง สารสนเทศที่ช่วยในการสร้างกลยุทธ์ให้กับธุรกิจเราเรียกเป็น Strategic Information Systems

Strategic Information Systems (SIS)

 

เป็นระบบสารสนเทศที่จะช่วยทำให้ธุรกิจสามารถที่จะช่วยสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นได้

สามารถที่จะพัฒนาขึ้นได้จากศูนย์คือจากไม่มีอะไรเลย หรืออาจจะสร้างจากตัวระบบที่มีอยู่
คำว่า กลยุทธ์ ในแง่ของธุรกิจมันก็มีความหมายที่แตกต่างว่าธุรกิจจะเอาจุดใดมาเป็นกลยุทธ์ เช่น ธุรกิจพยายามที่จะผลิตสินค้าใหม่ๆ  หรือ มีการสร้างโปรโมชันใหม่ๆเพื่อดึงลูกค้าให้อยู่ตลอด หรือพยายามหาจุดขายใหม่ๆ

Strategic Advantage: กลยุทธทำให้องค์กรแข็งแกร่งไปตามแนวทางที่ตั้งไว้

ในบทต่อไปจะเป็นการพูดถึงในแง่ว่า ทำไมต้องมีกลยุทธ์ ?

The following two tabs change content below.

Banyapon Poolsawasd

Tinker Tailor Solider Spy at Daydev Co., Ltd.
Founder, ผู้ก่อตั้ง บริษัท Daydev Co., Ltd, (เดย์เดฟ จำกัด) อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบ และการพัฒนาเกม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Comments

comments

About Banyapon Poolsawasd

Founder, ผู้ก่อตั้ง บริษัท Daydev Co., Ltd, (เดย์เดฟ จำกัด) อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบ และการพัฒนาเกม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Leave a Reply